نقش اقتصادی و اجتماعی جمهوری اسلامی در سوریه

جمهوری اسلامی به عنوان تنها حکومت اسلامی پایدار منطقه منافع ژئوپولیتیک خاصی برای خود تعریف کرده است که لزوماً با منافع ملی ایران سازگار نیست. دخالت جمهوری اسلامی در سوریه، چه از نظر ژئوپولیتیک و چه از نظر اقتصادی و اجتماعی، جالب است زیرا می‌توانیم از خلال آن نگاه فرامرزیِ حکومتی اسلام‌گرا را بررسی کنیم. در این باره با ژوزف داهر، نویسنده‌ی آثاری همچون «سوریه بعد از قیام» (۲۰۱۹) و «اقتصاد سیاسی حزب الله» (۲۰۱۶)، گفت‌وگو کرده‌ایم

https://www.aasoo.org/fa/articles/2907?fbclid=IwAR2_JFPCOQspVOU5LCkDPSh9aPDwne1J7BGrVA6x4Y3jDZ9XDxTbHT7CnR8

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s